Polityka prywatności

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W
  SERWISIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM,
 8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR
  GOSPODARCZY (EOG)
 9. WSPÓŁADMINISTRATORZY
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności serwisu internetowego www.iberion.pl (Serwis
  Internetowy) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem
  obowiązków dla Użytkowników Serwisu Internetowego. Polityka prywatności
  zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
  przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres
  przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a
  także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies
  oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu
  Internetowego jest Iberion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II
  22, 00-133 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576927; sąd rejestrowy, w którym
  przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W
  Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał
  zakładowy w wysokości: 11 402,28 zł; NIP: 9512398358; REGON: 362540807
  oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@iberion.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca
  jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.
 3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
  zwane dalej „RODO” lub „RODO”.
 4. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne.
  Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze
  Serwisu Internetowego Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch
  wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i
  w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie
  Serwisu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych
  niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi
  Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże
  umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym
  i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem,
  to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres
  danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie
  Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego https://iberion.com/polityka-prywatnosci/ ; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
  których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest
  odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane
  zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
  niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3)
  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
  przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
  których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
  przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
  bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
  niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem
  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
  organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
  naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i
  wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
  organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to
  wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
  Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
  modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych
  drogą elektroniczną.
 7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce
  prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis
  Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją
  zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu
  Internetowego.

III. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W
SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
  przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez
  danego Użytkowników w Serwisie Internetowym.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w
  następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w
  następującym zakresie:

obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych
osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych
lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie
tychże obowiązków.

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
  których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest
  odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane
  zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
  niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3)
  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
  przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
  których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
  przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
  bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
  niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem
  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
  organizacyjnych.
 2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
  naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i
  wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
  organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to
  wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
  Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
  modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych
  drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce
  prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis
  Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją
  zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu
  Internetowego.

II PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w
  przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej
  jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
  określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
  której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest
  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
  trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
  interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
  dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba,
  której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

III. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
  przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez
  danego Użytkowników w Serwisie Internetowym.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w
  następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w
  następującym zakresie:
Cel przetwarzanych
danych
Podstawa prawna przetwarzania
i okres przechowywania danych
Zakres przetwarzanych
danych
Wykonanie umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez cały czas trwania umowy, a także przez czas do przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek umowny niezbędny do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe świadczenie usług elektronicznych.
Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby.
Marketing bezpośredni polegający na przesyłaniu oferty Administratora na żądanie UżytkownikaArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania oferty.  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przesłanie oferty.Adres poczty elektronicznej
Reklama:
1.Nietargetowana – wyświetlana niezależnie od preferencji Użytkowników
2. Behawioralna – dopasowana do preferencji Użytkowników
3. Kontekstowa – dopasowana do treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym
1. Reklamy nietargetowane –  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji umów z kontrahentami); Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
2. Reklama behawioralna –  Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Użytkownika.  Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
3. Reklama kontekstowa – Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na monetyzowaniu przestrzeni reklamowej w Serwisie Internetowym.  Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe wyświetlanie reklam.
Informacje zawarte w plikach cookies
NewsletterArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek umowny niezbędny do otrzymywania newslettera. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dostarczanie newslettera.
Adres poczty elektronicznej
Realizacja obowiązków prawnych Administratora tj. rozpatrywanie reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych w Serwisie InternetowymArt. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny dla wykazania realizacji obowiązków.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym niezbędnym dla rozpoznania reklamacji.
Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na ochronie praw Administratora. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.Imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe
Analiza aktywności Użytkowników podczas korzystania z Serwisu Internetowego, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług przez Administratora (cele statystyczne i analityczne), profilowania potrzeb Użytkowników w celu wyświetlania treści dostosowanych do ich potrzeb.Prawnie uzasadniony interes Administratora (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizie efektywności działalności Administratora.
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub nie dłużej niż 13 miesięcy.
Pliki cookies, adres IP, lokalizacja
Rozpatrywania kwestii zgłoszonych przez Użytkownika lub udzielenia odpowiedzi na kontakt ze strony Użytkownika.Prawnie uzasadniony interes Administratora (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika lub próbę kontaktu na żądanie Użytkownika. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu  Administratora, nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Użytkownika z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.Dane podane w ramach kontaktu z Administratorem: tj. imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane podane w wiadomości
Prowadzenie profili Administratora w mediach społecznościowychprawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na informowaniu o działalności Administratora, w tym promowaniu usług, przez cały czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, ale nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Użytkownika z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.Dane Użytkownika, który wchodzi w interakcje z Administratorem w danym serwisie społecznościowym, które są ogólnodostępne w danym serwisie społecznościowym
RekrutacjaJeżeli preferujesz zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b. i c. RODO, tj. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem rekrutacji, w tym w szczególności art. 22(1) Kodeksu pracy. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest wymogiem ustawowym. Bez ich podania nie będzie możliwe uwzględnienie aplikacji w procesie rekrutacyjnym.

Jeżeli preferujesz zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o współpracy), dane osobowe w procesie rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a w zakresie danych niewymaganych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Podanie danych jest dobrowolne ale jest wymogiem umownym. Bez ich podania nie będzie możliwe uwzględnienie aplikacji w procesie rekrutacyjnym.


W przypadku zgody na  udział w przyszłych rekrutacjach, podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia Twojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. 
Imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane podane w dokumentach aplikacyjnych.

3. Ponadto, dane osobowe Użytkowników zapisywane są w tzw. dzienniku logów tj. programie, który w chronologiczny sposób zapisuje informacje o działaniach podejmowanych w obrębie Serwisu Internetowego. Z tak zapisanych informacji Administrator korzysta w celach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych na rzecz Użytkowników (podstawą prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celach zarządzania Serwisem Internetowym, w celach statystyczno-analitycznych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także w celu realizacji zasady rozliczalności jeśli chodzi o ochronę danych osobowych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Administrator informuje jednocześnie, że wskazany wyżej czas przetwarzania danych osobowych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony przez roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Zaś po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IV. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego są przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców

a. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

b. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

c. w przypadku osób, biorących udział w procesie rekrutacji, ich dane osobowe są powierzane również dostawcom serwisów internetowych za pośrednictwem, których prowadzone są procesy rekrutacyjne, w celu umożliwienia złożenia aplikacji.

V. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przesłanie propozycji, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Serwisie Internetowym.
 3. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Serwisie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu i uzyskania kopii danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

VII. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://https://blog.checkpoint.com/2020/08/06/achilles-small-chip-big-peril/pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  1. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
  2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;
 3. W czasie pierwszej wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym zostanie wyświetlony banner cookies w ramach, którego Użytkownik może wyrazić zgody na poszczególne pliki cookies. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień za pomocą odnośnika „Ustawienia cookies” zawartemu w stopce Serwisu Internetowego.
 4. Wszystkie informacje dotyczące plików cookies w Serwisie Internetowym znajdują się w treści banneru cookies.
 5. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics, Google Tag Manager dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA), z narzędzi dostarczanych przez firmę Gemius SA (ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa), z narządzi dostarczanych przez firmę Alexa Internet, Inc. (PresidioBuilding 37, San Francisco, CA 94129-0141, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 6. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

 1. Administrator  przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione do następujących podmiotów, z uwagi na międzynarodowcy charakter tych podmiotów:
  1. Meta Platforms Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność fanpage’a Administratora w serwisie facebook.com Informacje o standardach prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta Platforms Inc oświadczyła, że wdrożyła standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603.
  2. Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który umożliwia analizę ruchu w Serwisie Internetowym. Informacja o standardach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google oświadczyło, że wdrożyło nowe standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/9012600?utm_source=awfe&utm_medium=email&utm_campaign=20175128, https://business.safety.google/adscontrollerterms/ i https://business.safety.google/adsprocessorterms/.
 2. Przekazywanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 następuje do Stanów Zjednoczonych, na terenie których nie mają zastosowania przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Komisja Europejska nie wydała również decyzji, której przedmiotem byłoby stwierdzenie, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Może to skutkować zwiększonym ryzykiem w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez te podmioty, w szczególności ze względu na brak organu nadzorczego w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie skargi związane z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych możesz wnosić do krajowego organu nadzorczego dla Administratora, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.
 3. Przekazywanie Państwa danych osobowych do odbiorców w Stanach Zjednoczonych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych (wzorcowe klauzule umowne), które zostały zatwierdzone i przyjęte przez Komisję Europejską. Możesz uzyskać kopię standardowych klauzul umownych – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@iberion.pl

IX. WSPÓŁADMINISTRATORZY

 1. W związku z wykorzystywaniem przez Administratora profilu w serwisie Facebook https://www.facebook.com/iberionpl/  (Profil Facebook), profilu w serwisie Linkedin https://www.linkedin.com/company/grupaiberion (Profil Linkedin) i profilu w serwisie Instagram https://www.instagram.com/grupa_iberion/ (Profil Instagram),  współadministratorem danych Użytkownika wchodzącego w Interakcje za pośrednictwem Profili jest również odpowiednio:
  1. Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (dalej jako: „Facebook”),
  2. LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: Wilton Place, Dublin 2, Ireland (dalej jako: „LinkedIn”), a łącznie z Administratorem jako: „Współadministratorzy”).
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, której celem jest wyświetlanie statystyk aktywności Użytkowników Profilu Facebook, Profilu LinkedIn i Profilu Instagram oraz działania reklamowe za pomocą dostępnych tam narzędzi.
 3. Więcej informacji o Facebook i Linkedin oraz uzgodnieniach pomiędzy Współadministratorami (w tym zakresach ich odpowiedzialności) można znaleźć w:
  1. polityce prywatności Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
  2. polityce prywatności Linkedin pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other#other,

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.